homepage3.png, 81,7kB
odrazkanadpis.png, 177b

Programy pro školy

« Zpět

Preventivní minimum
Určeno žákům na prvním stupni. Jednorázová prevence je zacílena na pojmenování a osvojení zdraví prospěšných návyků. V rozsahu 4 vyučovacích hodin (4x 45 minut) hovoříme o riziku závislosti na počítači, nebezpečí kyberprostoru a o dalších pastech číhajících na děti… V oblasti vztahově postojové se snažíme o prevenci zneužívání alkoholu, kouření, ale i domácího násilí. Program je složen z her a technik.
Cena: 3 000,- Kč


Naše třída - můj hrad
Určeno žákům 1. a 2. stupně. Systematická prevence šikany, zaměřená na monitorování a řešení vztahů ve třídě, minimalizaci konfliktů, posílení pozitivních vztahů mezi dětmi. Vede k upevnění partnerského jednání a ke kultivaci prostředí třídy. Program je složen ze 3 setkání, nejlépe v týdenním intervalu. Setkání se realizuje během dvou vyučovacích hodin. Důležitá je přítomnost učitele. Podmínkou je souhlas rodičů.
Úvodní a závěrečná konzultace (2x45 minut), 3x dvouhodinové setkání (6x45 minut), příprava programu, reflexe (3x30 minut), závěrečná zpráva (2x60 minut). Cena: 7 200,- Kč


Alkohol a závislosti
Preventivní program věnovaný zdraví škodlivým návykům. Jednorázový preventivní program klade důraz na vztahy a postoje žáků 2. stupně nebo studentů střední školy. Program je složen z introspektivních her a technik. Akcentována je především problematika alkoholu. Program trvá 4 vyučovací hodiny (4 x 45 minut).
Cena: 3 000,- Kč


Sociometrické šetření
Pouze u tříd s indikací vztahového problému. Plného smyslu je pak dosaženo především tam, kde lze předpokládat další odborné působení. Podmínkou je souhlas rodičů nebo akceptace sociometrie ve ŠVP.
Zadání (30 minut), vyhodnocení (3x 60 minut), konzultace s učiteli, vedením školy (45 minut), zhotovení závěrečné zprávy
Cena: 3 000,- Kč


Realizace programu:

  • Pracujeme s celou třídou.

  • Program někdy bývá veden dvěma lektory (etoped,speciální pedagog), nejméně jeden s psychoterapeutickým vzděláním.

  • Přítomnost třídního učitele je vítána; někdy dle indikace i podmínkou.

  • Program realizujeme v komunitním kruhu z židlí. Upřednostňujeme realizaci v prostoru třídní učebny.

  • Klademe důraz na bezpečné a otevřené prostředí. Objeví-li se v průběhu programu závažné informace, pracujeme s nimi i nadále v systému školy po konzultaci s jejím vedením nebo třídním učitelem, výchovným poradcem, metodikem prevence, rodiči.

  • Vztahové programy jsou zakončeny podrobnou výstupní zprávou, kterou předáváme vedení školy i třídnímu učiteli.

  • Garantujeme profesní mlčenlivost.

Copyright © 2012 Centrum psychologických služeb | Všechna práva vyhrazena

Vytvořila Lenka Pastorová | Lenka.Pastorova@seznam.cz